Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

ŞİMALI QOBUSTANIN TEKTONİK QURULUŞUNA VƏ PALEOGEN-MİOSEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN NEFTQAZLILIĞINA DAİR YENİ MƏLUMATLARIXülasə
 
 
Alp tektonik tsiklinin attiy və ron qırışıqlıq fazaları cənubi-şərqi Qafqazın təbaşir çöküntülərinin kəsilişində örtük lövhələrinin yaranmasına, onların cənuba qravitasion sürüşməsinə və ceyrankeçməz-cənubxəzər meqahöv-zəsinin, o cümlədən Şimali Qobustanın avtoxton paleogen-miosen çöküntülərinin tektonik örtülməsinə rəvac vermişdir. Şimali Qobustanın avtoxton paleogen-miosen çöküntüləri sarmat əsrindən sonra yeni termodinamik şəraitə düşmüşlər və neft generasiyası imkanı kəsb etmişlər.