Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

BAKI ARXİPELAQININ CƏNUB HİSSƏSİNİN SUALTI PALÇIQ VULKANLARININ GEOLOJİ – GEOKİMYƏVİ XÜSUSİYYƏTLƏRİXülasə
 
 
Məqalədə əsasən Bakı arxipelaqı ərazisində yerləşən (İnam, Səbail və Şirvan-dəniz,) sualtı palçıq vulkanları haqqında yeni geoloji-geokimyəvi məlumatlar verilmişdir. Beləki, həmin vulkanlar yerləşən ərazilərdə son illər bir sıra geoloji-geofiziki işlər aparılmış və müəyyən qədər yeni faktiki materiallar  toplanmışdır. 
Bunun da nəticəsi olaraq qazılmış quyulardan götürülmüş süxur nümunələri petroqrafik xüsusiyyətləri və o cümlədən süxurlardan ayrılmış məsamə suları tədqiq olunmuş, onların tərkibindəki üzvü maddələrinin qatılığı, tipi və minerallaşması təyin edilmişdir. Yeni məlumatlar əsasında vulkan ətrafında brekçiyalarıın yayılma sahəsinin sərhəddi və intervalı dəqiqləşdirilmişdir.