Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

QEYRİ-BİRCİNS ZOLAQVARI YATAQLARIN QUYULAR SİSTEMİ İLƏ İŞLƏNİLMƏSİ ZAMANI DURĞUN ZONALARIN FORMA VƏ ÖLÇÜLƏRİNİN TƏYİNİXülasə
 
 
Məqalədə zolaqvari yatağın quyular sistemi ilə işlənilməsi zamanı quyular arasındakı məsafənin və keçiriciliyə nəzərən qeyri-bircinsliliyin durğun zonaların forma və ölçülərinə təsiri öyrənilmişdir.
Fərz edilir ki, lay müxtəlif keçiricilikli oblastdan ibarət olub, bir tərəfdən keçirməyən sərhədlə, digər tərəfdən isə qida konturu ilə əhatə olunmuşdur.
Qoyulmuş məsələnin həlli üçün kompleks potensial funksiyası üsulundan istifadə edilmişdir.
Hesabat nəticələrindən müəyyən edilmişdir ki, durğun zonanın forma və ölçülərinə quyular arasındakı məsafənin və layın qeyri-bircinsliliyinin böyük təsiri vardır.
Quyular arasındakı məsafə azaldıqca   durğun zonaların ölçüləri azalır, bu isə layın sulaşmamış hissələrinin daha intensiv işlənməyə cəlb edilməsinə imkan yaradır.