Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

GÜRGAN-DƏNİZ SAHƏSİNDƏ MƏHSULDAR QAT OBYEKTLƏRİNİN LİTOFASİAL VƏ NEFTQAZLILIQ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN BƏZİ SEDİMENTOLOJİ ASPEKTLƏRİXülasə
 
 
Məqalədə Gürgan-dəniz yatağının məhsuldar qat (MQ) obyektlərinin (QaD, QA və QD) litofasial xüsusiyyətlərinin, qalınqlarının, neytliliyininin sahə üzrə paylanmasının və bir-biri ilə əlaqəsinin təhlili, tektonik amillərlə bərabər litofasiyal amilin də rolunun böyük olduğu göstərilir. MQ ritmik seriya olduğundan onun litofasiyal kəsilişinə stratiqrafik ardıcıllıqlar konsepsiyası baxımından öyrənilmiş Gürgan-dəniz sahəsindəki üstəgəlmə ilə mürəkkəbləşmiş zonanın çöküntülərinin müəyyən qisminin qədim şelfin yamacında dərin dənizə istiqamətlənmiş kanyon çöküntü sistemi kimi qəbul edilmişdir.