Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

QUSAR-DƏVƏCİ ÇÖKƏKLİYİNİN PALEOGEN-MİOSEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNDƏ NEFT YATAQLARININ ƏMƏLƏ GƏLMƏSİNİN STRUKTUR-TEKTONİK ŞƏRAİTLƏRİ HAQQINDAXülasə
 
 
Məqalədə paleotektonik quruluşun və müxtəlif stratiqrafik komplekslərin səthi əsasında tərtib olunmuş struktur sxemlərin analizinə əsaslanaraq litoloji-stratiqrafik tipli neft yataqlarının əmələgəlməsi üçün struktur-tektonik şəraitin məkanda və zamanda dəyişmə xüsusiyyətlərinə baxılmışdır.