Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

YÜKSƏK TERMOBARİK ŞƏRAİTDƏ SÜXURLARIN KOLLEKTOR XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN EKSPERİMENTAL TƏDQİQİNİN MÜASİR VƏZİYYƏTİXülasə
 
 
İşdə yüksək termobarik şəraitdə süxurların süzülmə-tutum parametrlərinin laborator-eksperimental təyininin tədqiqi sahəsində mövcud işlərin icmalı gətirilmişdir.
Bu parametrlərin proqnozlaşdırılması-onların neft-qaz yataqlarının işlənilməsində və ehtiyatlarının hesablanmasında istifadəsinin aktuallığını ön plana çəkir.