Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

NEFT VƏ QAZ YATAQLARININ İŞLƏNMƏ PROSESİ ZAMANI KOLLEKTOR SÜXURLARININ HƏCM XASSƏLƏRİ VƏ GEOFİZİKİ PARAMETRLƏRİNİN DƏYİŞİLMƏSİXülasə
 
 
Məqalədə Bulla-dəniz və Bahar dərin yataqları nümunəsində işlənmə prosesi zamanı həcm xassələri və geofiziki parametrlərin dəyişilməsinin öyrənilməsi və qiymətləndirilməsi tədqiqatlarının nəticələri göstərilmişdir. Kollektor süxurlarının məsamə sıxılma qabiliyyəti nəzərə alınmaqla tədqiqata cəlb olunmuş parametrlərin dəyişilməsinin proqnoz qiymətləndirilməsi nəticələri ilə faktiki məlumatlarının müqayisəsi göstərilmişdir. Araşdırılan yataqlar üzrə geofiziki məlumatlara əsasən alınmış nisbi məsaməliliyin effektiv təzyiqdən asılılığı eksperimental məlumatlarla müqayisə olunmuşdur.