Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

QEYRİ XƏTTİ DEFORMASİYAYA UĞRAMIŞ SÜXURLARIN XƏTTİ FİZİKİ-MEXANİKİ XASSƏLƏRİ HAQQINDAXülasə
 
 
Qeyri klassik xəttiləşdirilmiş nəzəriyyə əsasında gərginlikli süxurların izotrop yaxınlaşmada xətti fiziki-mexanik xassələrini hesablamaq üçün sadə analitik düsturlar verilmişdir. Bir sıra mantiya ekloqitləri üçün hər tərəfli sıxılma halında konkret nəticələr alınmışdır.