Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

QUYU ŞƏBƏKƏSİNİN MÜXTƏLİF SIXLIQLARINDA DAĞ SÜXURLARININ RELAKSASİYASININ LAYIN QAZVERİMİNƏ TƏSİRİXülasə
 
 
Tükənmə rejimində işlənilən qaz yataqlarında quyu şəbəkəsinin müxtəlif sıxlıqlarında dağ süxurlarının relaksasiyasının layın qazveriminə təsirinin tədqiqi nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, quyular şəbəkəsi daha sıx olan halda relaksasiya uğramayan yataqlara nisbətən relaksasiyalı yataqlarda qazverimi həm çox olur və həm də daha sürətlə artır. Eyni zamanda göstərilmişdir ki, relaksasiyalı yataqların işlənmə müddəti süxurları relaksasiyaya uğramayan yataqlarının işlənmə müdəttindən az olur. Özü də, quyular arasında məsəfə çoxaldıqca bu fərq azalır.