Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

CƏNUBİ-XƏZƏR HÖVZƏSİNİN PALÇIQ VULKANLARININ MƏKAN-ZAMAN PAYLANMASI QANUNAUYĞUNLUQLARI YENİ TEKTONİK KONSEPSİYA BAXIMINDANXülasə
 
 
Ceyrankeçməz-Cənubi Xəzər hövzəsinin avtoxton, paravtoxton və alloxton tektonik strukturlarındakı palçıq vulkanları və palçıq vulkanı təzahürlərinin məkan-zaman paylanmasının səciyyəvi cəhətləri, onların əmələgəlməsi və fəaliyyəti alp tektonik tsiklinin orogen mərhələsinin qırışıqlıq (ştriy, attiy, valax və ron) fazaları ilə əlaqədardır. Müəyyən edilmişdir ki, palçıq vulkanlarının ayrı-ayrı tektonik strukturlar çərçivəsində müstəqilliyi və təmərküzləşməsi onların təzahürünün xüsusiyyəti, püskürmə paroksizminin ardıcıllığı və fasiləliyi ilə əlaqədardır. Avtoxtona aid palçıq vulkanlarının yerləşdiyi en dairəsi istiqamətli antiklinal zonalar quru ərazidən Cənubi Xəzər akvatoriyasina izləndiyi aşkarlanmışdır.