Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

GEOLOJİ-GEOFİZİKİ VƏ EKOLOJİ MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİNDƏ QAMMA-SPEKTROMETRİYA TƏDQİQATLARIXülasə
 
 
Məqalədə müxtəlif geoloji-geofiziki və ekoloji məsələlərin həlli zamanı qamma-spektrometrik üsulların imkanları nəzərdən keçirilir.
Tektonik pozuntuların zonaları üzərindəki qamma-sahə öyrənilərkən, onun səviyyə-sinin əsasən radium əlavə edilməsi ilə artması, torium-uran və kalium-uran münasibətlə­rinin azalması müəyyən edilmişdir. Seysmik aktiv zonaların radioaktiv sahəsinin tətqiqi yeni anomaliyalar tipini aşkar etməyə imkan verdi və tektonik örtüklərin hərəkətləri, epi­sentral zonaların yeri, zəlzələlərin ocağı və s. barədə informasiya daşıdıqlarını göstərdilər.
Çöküntü kəsiyinin ayrı-ayrı stratiqrafik intervallarının tətqiqi ilə inteqral və spektral radioaktivliyin orqanik maddənin litoloji tərkibindən, yaşından və miqdarından asılılığı qeyd edilmişdir.
Neft və qaz yataqlarının axtarışı zamanı neft yataqları üzərindəki süxurlarda radio­aktiv elementlərin konsentrasiyasının azalması qamma-spektrometrik üsullarla müəyyən edilmişdir.
Palçıq vulkanlarının öyrənilməsi və ekoloji məsələlərin həlli zamanı qamma-spek­tro­metrik üsulların geniş tətbiqi qöstərilmişdir.