Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

CƏNUBİ XƏZƏRİN PLEYSTOSEN VƏ HOLOSEN ÇÖKÜNTÜLƏRİNİN MAQNİTOMETRİK TƏDQİQATLARIXülasə
 
 
Böyük sənaye obyektlərinin, xüsusən, boru kəmərləri və neft quyularının inşaat sahələrində lokal neotektonik, texnogen, palçıq vulkanların və digər mexniki hərəkətlərin axırıncı yüz və min illərdə kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi son dərəcə zəruridir. Əsaslandırılmış müqayisə yolu ilə paleomaqnit istiqamətlərini müxtəlif geoloji obyektlərdə aparılmış maqnitotektonik tədqiqatlar əvvələr, adətən, hərəkətləri milyon il ərzində qiymətləndirirdilər. Geomaqnit sahəsinin variasiyaları orta hesabla uzunmüddətlidir – yüz min illər təşkil edir. İşin məqsədi- maqnitotektonik tədqiqatların təcrübəsindən istifadə edərək, blokların üfüqi hərəkətlərində özlərini biruzə verən (şaquli hərəkətlərin dönmələri) qısa müddətli mexaniki hərəkətlərin (yüz və min illər keçməmiş) boru kəmərləri və neft quyularının inşaat sahələrində kəmiyyətcə qiymətləndirməkdir. Bu kimi hərəkətləri başqa ənənəvi geoloji-geofiziki üsullarla üzə çıxartmaq, yaxud kəmiyyətcə qiymətləndirmək mümkün deyil.
Maqnit tədqiqatlar kern süxur nümunələri üzrə aparılmışdır (Qarasu, 473-478 quyuları). Alınan nəticələr göstərir ki, maqnitotektonik tədqiqatlar seysmik təhlükənin detallaşdırılması üçün imkan yaradır.