Ana Səhifə / Xəbərlər

Xəbərlər

14 Dec 2010 Diqər xəbərlər Diqər xəbərlər

BÖYÜK QAFQAZIN CƏNUB YAMACININ KOLÇEDAN YATAQLARINDA QATIŞIQ ELEMENTLƏRİN TOPLANMA XÜSUSİYYƏTLƏRİXülasə


 
Müəyyən edilmişdir ki, regionun kolçedan yataqları filizlərinin nadir xalkofil elementləri konsentrasiya klarklarının ölçüsünə görə iki qrupa bölünür: geniş yayılmış geokimyəvi analoqlarına nisbətən daha böyük konsentrasiya klarkına malik olanlar (Cd, Bi, Se, Te) və bu göstəricinin cüzi ölçüsü ilə səciyyələnən nadir elementlər (In, Tl, Ga, Ge). Damarcıq-möhtəvi filizlərində və sulfidləşməyə məruz qalmış süxurlarda sulfid kütləsində filizəmələgətirən komponentlərə nisbətən qatışıq elementlər daha çox toplanmışdır.