Ana Səhifə / Elanlar

2024-CÜ İL ÜÇÜN YER ELMLƏRİ SAHƏSİNDƏ ÜMUMRESPUBLİKA ELMİ SEMİNARLARI

07 - 01 Dec 2024 2024-CÜ İL ÜÇÜN YER ELMLƏRİ SAHƏSİNDƏ ÜMUMRESPUBLİKA ELMİ SEMİNARLARI Elanlar

Sıra 

N-si

Keçirilmə tarixi

Müəlliflər

Məruzənin adı

       

1.

 

aprel

 

t.e.d., prof.

F.M.Hacızadə

Yerin qaz emanasiyalarının məsa-fədən (kosmik) zondlanması

2.

may

 

g.-m.e.d., prof.

T.R.Əhmədov (ADNSU)

Seysmik inversiyaya yeni yanaşma

3.

may

 

y.e.f.d.

E.Əhmədov (“Neftqazelmitədqiqat-layihə” İnstitutu, SOCAR)

 

 

Cənubi Xəzər çökəkliyində məhsuldar qat çöküntülərinin karbohidrogen ehtiyatlarının və resurslarının qiymətləndirilməsində geoloji risklərin azaldılması

4.

iyun

 

g.-m.e.d., prof. Ad.A.Əliyev,

g.-m.f.d. O.R.Abbasov

 

 

 

Azərbaycanın palçıq vulkanlarının əmələgəlmə şəraitinə aid təsəvvürlərin təkamülü və eosen-miosen çöküntülərinin karbohidrogen potensialı

5.

sentyabr

 

y.e.f.d.

Ş.Ş.Bayramova

Dinosistlərin stratiqrafik tədqiqatlarda rolu

6.

oktyabr

 

akademik F.Ə.Qədirov,

aparıcı elmi işçi B.Q.Əhədov

 

 

 

Xəzər dənizi səviyyəsinin dəyişməsi və sahil dinamikası: çox sensorlu peyk məlumatlarından istifadə etməklə Qızıl-Ağac Dövlət Qoruğu ərazisinin tədqiqi

7.

oktyabr

 

y.e.e.d., dosent Q.R.Babayev,

doktorant Y.N.Əliyev

 

 

 

Qruntun titrəyişlərinin maksimal təcil vahidlərində və onların spektral amplitudlarında seysmik təhlükənin kəmiyyət xüsusiyyətləri

8.

noyabr

 

 

AMEA müxbir üzvü Ç.S.Əliyev,

y.e.f.d. F.F.Mahmudova

Radon emanasiyası geodinamik proseslərin əsas indikatoru kimi