Ana Səhifə / Elanlar

2024-CÜ İL – “YAŞIL DÜNYA NAMİNƏ HƏMRƏYLİK İLİ”

08 - 01 Dec 2024 2024-CÜ İL – “YAŞIL DÜNYA NAMİNƏ HƏMRƏYLİK İLİ” Elanlar

Sıra  N-si

Keçirilmə tarixi

Müəlliflər

Məruzənin adı

       

1.

aprel

elmi işçi

Fuad Əliyev

Nüvə-fiziki metodların geoloji və geofiziki tədqiqatlara tətbiq perspektivləri

2

aprel

 

aparıcı elmi işçi

Bəhruz Əhədov

Yer elmlərində kosmik texnologiya-ların tətbiqi

3.

may

 

AMEA müxbir üzvü

Qərib Calalov (AR ETN Neft və Qaz İnstitutu)

Riyazi modelləşdirmə üsullarının geologiya elmində tətbiqinin mövcud vəziyyəti

4.

may

 

AMEA müxbir üzvü

Tələt Kəngərli

 

Geoloji parklar və Azərbaycan Respublikasında onların yaradılma perspektivləri

5.

iyun

 

y.e.e.d., dosent

Qulam Babayev

 

Seysmik riskin qiymətləndirilməsi sahəsində son nailiyyətlər və onların tətbiqi

6.

iyun

 

akademik

Vasif Babazadə,

g.-m.e.d., professor

Nazim İmamverdiyev (BDU)

Filiz geologiyası və petrologiyanın fundamental problemləri: gələcəyə baxış

7.

sentyabr

 

AMEA müxbir üzvü

Bilal Bilalov

Geologiyada riyazi metodlar: problemlər və perspektivlər

8.

sentyabr

 

akademik

Fəxrəddin Qədirov,

y.e.f.d., dosent

Rafiq Səfərov

Plitələr tektonikası və Qafqaz plitəsinin müasir kinematikası: yeni yanaşma və perspektivlər

9.

oktyabr

 

t.e.d., professor

Fuad Hacızadə

Atmosferdə istixana qazlarının paylanmasının peyklərdən ölçülməsi

10.

noyabr

 

c.e.d.

Vaqif Məmmədov

Planetimizin buzlaşma mərhələləri