News


THE ORDER OF THE PRESIDENT ILHAM ALIYEV ON AWARDING HONORARY TITLES TO EMPLOYEES OF THE INSTITUTE OF GEOLOGY AND GEOPHYSICS OF NANA


To award the honorary titles for the development of geology and geophysics in Azerbaijan:

Honored Scientits
Guliyev Hatam Hidayat oglu

Honored Engineer
Babazadeh Oktay Baba oglu
Israfilov Yusif Habib oglu

The Order of the President of the Republic of Azerbaijan for the development of geology and geophysics in Azerbaijan on awarding IGG employees with

Honorary Diploma of the President of the Republic of Azerbaijan”:
Kangarli Talyat Nasrulla oglu
Mukhtarov Abdulvahab Sharif oglu

The Order of the President of the Republic of Azerbaijan on awarding IGG employees for their contribution to the development of geology and geophysics in Azerbaijan with:

Shohrat” Order
Aliyev Adil Abas Ali oglu

Taraggi” medal
Abdullayeva Rasima Rashid gyzy
Biryukova Larisa Nikolaevna
Rzayev Azay Gurbetovich
Veliyev Zeki Abdullah oglu
Veliyeva Vasilya Aslan gyzy
Zohrabova Vajiha Ramazan gyzy.