ƏlaqələrAk.A.Əlizadə, akademik
AMEA-nın Geologiya və Geofizika İnstitutunun direktoru
 • İnstitutun elmi yaradıcılıq istiqamətlərinin təyin edilməsi
 • Illik və perspektivdə olan iş planlarının təsdiq edilməsi
 • Xarici alimlər və institutlarla elmi əməkdaşlıq məqsədilə əlaqələrin təmin edilməsi
 • İnstitutun maliyyə resurslarına nəzarət
 • İnstitutun şöbələri üzrə işlərin effektivliyinin təşkili
 • Elmi şura sədrinin rəhbərlik fəaliyyəti
 • Doktorantura, dissertantura vasitəsilə elmlər doktoru və fəlsəfə elmləri doktorlarının hazırlanmasının təmin edilməsi.


D.A. Hüseynov, g.-m.e.d.,
Elmi işlər üzrə direktor müavini
 • Fundamental və tətbiqi tədqiqatların keçirilməsinin təşkili
 • Uyğun elmi sahələrin inkişafının təmin edilməsi
 • Tədqiqat məqsədilə məsələlərin təsdiqi qoyuluşunda iştirakı, onların realizasiyası, həlli üsulları metodunun təyin edilməsinin zəruriliyi
 • Elmi tədqiqatların nəticələrinin yoxlanılmasının icra edilməsi


Y.N.Lətifova, g.-m.e.n., dosent
Elmi katib
 • Uzunmüddətli tədqiqat planlarının koordinasiya təminatı
 • Uzunmüddətli planların yerinə yetirilməsinə nəzarətin təmin edilməsi
 • Elmi şuranın iş plan layihələrinin hazırlanması
 • Elmi şurada qəbul edilmiş məsələlərə nəzarət
 • Ümumrespublika elmi seminarlarının plan layihələrinin hazırlanması


S.B. Axundova, g.-m.e.n.
Elmi-texniki informasiya şöbəsinin rəhbəri
 • İnstitutun şöbə rəhbərlərinin Yer elmləri haqqında məlumatlarla təminatının təşkili
 • Elmi seminarların təminatı üçün elmi-texniki informasiya axtarışı
 • Xüsusi xarici ədəbiyyatların tərcüməsi
 • Qarşıdan gələn konfranslarda məlumatların təqdimi


K. A. Əliyev, g.-m.e.n.
Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin rəhbəri
 • İnstitutun xarici institutlarla, geoloji-geofiziki profilli kompaniyalarla əlaqələrinin təmin edilməsi
 • İnstitutun fəaliyyətinə xarici kollegiyalarla əməkdaşlığının köməyi


T.X.Süleymanov, t.e.n.
Elmimetrik təhlil və intellektual mülkiyyətin mühafizəsi şöbəsinin rəhbəri
 • Geologiya İnstitutunun veb-saytının effektiv fəaliyyətinin təminatıÜnvan:  H.Cavid pr., 119, Bakı AZ1143, Azərbaycan
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Geologiya və Geofizika İnstitutu
Tel.: +994 12 510 56 20; +994 12 537 22 87.
Faks: +994 12 537 22 85; E-mail: [email protected];