Elmi-tədqiqat bölmələri


Paleontologiya və stratiqrafiya şöbəsi


Şöbənin rəhbəri: Babayev Şıxəli Ə., g.-m.e.d


Elmi-tədqiqat sahələri: Qədim hövzələrin fauna və florasının tədqiqi; regional stratiqrafik sxemlərin yaradılması; üzvi aləmin təkamülünün öyrənilməsi; sekvens-stratiqrafiya və seysmostratiqrafiya; hövzə modelləşdirilməsi.