Elmi-tədqiqat bölmələri


Tektonofizika və geomexanika şöbəsi


Şöbənin rəhbəri: Quliyev Hətəm H., AMEA müxbir üzvü.


Elmi-tədqiqat sahələri: Yerin daxili strukturlarının və dinamikasının təkamülünün fundamental problemləri, o cümlədən ixtiyari təbiətli və miqyaslı hərəkətlərin həyata keçməsinin ümumfiziki prinsipləri, qeyri-dayanıqlıq konsepsiyası, kainatın əbədi dövranı, qeyri-klassik yanaşma, elmi və texniki məsələlərin konkret həll metodları; müasir geodinamika proseslərini nəzərə almaqla seysmikanın üçölçülü qeyri-klassik xəttiləşdirilmiş baza yanaşmasının nəzəri əsasları, geoloji-geofiziki modelləşdirilməsi; təbii şəraitdə geoloji mühitin tektonofiziki parametrlərinin yeni üsulla tədqiqi və zəlzələlərin geodinamik aspektləri; qazılan və istismar olunan neft-qaz quyularının riyazi üçölçülü dayanıqlıq nəzəriyyəsi.