Müdriyyət yanında


Milli məlumatlar mərkəzi (CTBTO)-şöbəsi

Geoloji-geofiziki elmlərin tarixi şöbəsi

Geoloji-mineraloji muzey sektoru